Vaiko gerovės komisija

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos paskirtis-organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti vaiko specialiųjų  ugdymosi poreikių pirminį vertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisija sudaroma direktoriaus įsakymu.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA SUDARO:

Komisijos pirmininkė:

L.e.p. direktorės pavaduotoja Daiva Petkevičienė

Nariai:

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Zita Vasiliauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Irena Ogar

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Julija Jaruševičienė